Disclaimer

Toepasselijkheid Algemene Gebruiksvoorwaarden Deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de toegang tot en het gebruik van deze website en/ of het downloaden van informatie – in welk vorm dan ook- van de website. Bij het gebruik van en/of toegang tot de website stemt u in met de volledige toepasselijkheid van deze voorwaarden.

Wijziging voorwaarden SIRE behoudt zich het recht voor de algemene gebruiksvoorwaarden en de leveringsvoorwaarden te allen tijde te wijzigen zonder (voorafgaande) kennisgeving. U wordt daarom geadviseerd de voorwaarden regelmatig opnieuw door te lezen. De gewijzigde voorwaarden zijn van kracht vanaf het moment dat ze op de website vermeld zijn.

Intellectuele eigendomsrechten SIRE c.q. rechthebbende is eigenaar van en behoudt alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de inhoud en lay-out van de website, met inbegrip van doch niet beperkt tot teksten, geluiden, afbeeldingen, fotos, merken, logos, data en HTML-code en/of enig ander materiaal.

Informatie op de website Het is niet toegestaan om informatie verkregen uit deze website openbaar te maken, te verveelvoudigen, te distribueren, te verbinden ("linken") met andere websites, dan wel aan derden ter beschikking te stellen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SIRE.

Gebruiksrecht De website en de daarin opgenomen informatie mag slechst voor persoonlijke, niet –zakelijke, doeleinden worden gebruikt. SIRE is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van de website dan wel enige informatie hierin opgenomen. Het is niet toegestaan de website dan wel de informatie uit de website te gebruiken voor onrechtmatige handelingen welke op grond van deze algemene gebruiksvoorwaarden dan wel de wet niet toegestaan zijn.

Verkoop producten Voor de verkoop van producten gelden de op de website opgenomen leveringsvoorwaarden. Onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden zijn voor situaties welke de verkoop van producten betreft aanvullend van toepassing. Bij strijdigheid prevaleren de leveringsvoorwaarden.

Aansprakelijkheid SIRE besteedt grote zorg aan het creëren en updaten van deze website en de informatie opgenomen in de website. Niettemin garandeert SIRE geenszins de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie die deze site bevat. In geen geval kan SIRE aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortkomend of verband houdend met deze website dan wel informatie op of geraadpleegd via deze website of een daaraan gekoppeld dienst. Wanneer er links tot stand worden gebracht met andere sites, aanvaardt SIRE geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, gebruik of het bestaan van deze sites.

Toegang tot de Website SIRE garandeert niet dat de Website continu en foutloos functioneert en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het eventueel niet beschikbaar zijn van deze Website. SIRE garandeert eveneens niet dat deze Website of de server waarop deze Website ter beschikking wordt gesteld vrij is van virussen en aanvaardt - behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld van SIRE - dan ook geen aansprakelijkheid dienaangaande.

Amstelveen, September 2011

SIRE, Startbaan 5c, 1185 XP, Amstelveen
KVK 34173344

Disclaimer Credits
montblanc digital productions